Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
Čl. I. - Vymedzenie pojmov

Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá poskytnutím svojich kontaktných údajov prevádzkovateľovi internetového obchodu www.eshop.skrine-satniky.sk a objednávkou realizuje kúpu tovaru a stáva sa registrovaným užívateľom tohto internetového obchodu.
Prevádzkovateľom internetového a zásielkového obchodu InterDoor je spoločnosť Dušan Slota INTERDOOR, so sídlom Predmestská 1711/42, 01001 Žilina; IČO: 33 359 776, DIČ: 202 355 66 56 (neplatca DPH).
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 82136/B. Bankové spojenie: číslo účtu: xxxxxxxxxx, kód banky xxxx (meno banky)

Zásady a predpisy
Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmenhee a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Čl.II. - Objednávka
Objednávať môžete týmito spôsobmi:

Tovar je možné objednávať výhradne na internetovej stránke www.eshop.skrine-satniky.sk. Želaný produkt vloží zákazník do košíka, v ktorom si kedykoľvek počas nákupu môže skontrolovať zoznam objednaného tovaru. Po potvrdení objednaných položiek vyplní zákazník potrebné údaje ako meno a priezvisko, adresu, e-mail a tel. číslo. Následne si potvrdí spôsob doručenia tovaru. Po zfinalizovaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci e-mail obsahujúci zoznam objednaného tovaru, kontaktné údaje a číslo objednávky.
Potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho je uskutočnená do 24 hodín od prijatia objednávky. Objednávkou sa rozumie požiadavka kupujúceho na tovar, realizovaná technickými prostriedkami systému internetového obchodu. Záväzne potvrdená objednávka predávajúcim sa následne považuje za kúpnu zmluvu. Potvrdenie sa realizuje elektronickým spôsobom, alebo e-mailom. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky ( špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Čl. III. - Dodacie podmienky
Kupujúcim potvrdená objednávka je obvykle vybavená a zrealizovaná do 30 pracovných dní od potvrdenia.
Kupujúci má právo stornovať objednávku v čase medzi vystavením objednávky a potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať potvrdenú objednávku v odôvodnených prípadoch a to hlavne: objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť - chybný kontakt na kupujúceho alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa pre daný tovar o čom bude kupujúceho informovať.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.
Poštovné a balné je v prípade zaslania Slovenskou poštou 2,5€ prvá trieda a 2€ druhá trieda v prípade objednania tovaru nad 61,00€ je poštovné a balné zdarma (Slovenskou poštou – na dobierku).
Za zdržanie spôsobené Slovenskou Poštou nezodpovedáme.
Kupujúci je povinný tovar od prepravcov riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto bez meškania zapísať do dodacieho listu a informovať predajcu. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa doporučuje kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať, o čo bude informovať predávajúceho! V takomto prípade sa na neho nevzťahuje povinnosť vyplatenia storno poplatku spomenutého nižšie.
Neprevzatie zásielky kupujúcim je považované za podstatné porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci má nárok na storno poplatok vo výške 10 €.
Kupujúci môže kontaktovať predávajúceho a požiadať o opätovné doručenie tovaru, v takom prípade nebude od neho predávajúci požadovať storno poplatok.

Čl.IV. - Záruka a reklamácie
Na dodávaný tovar internetovým obchodom www.eshop.skrine-satniky.sk sa vzťahuje záruka  v rozsahu všeobecne platných predpisov. Záruka sa vzťahuje na všetky vady výrobku spôsobené výrobcom /vady materiálu, konštrukcie, výroby/. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené opotrebovaním výrobku používaním, praním alebo neodborným čistením.  Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez odkladu oznámiť predávajúcemu mailom a  okamžitým zaslaním tovaru v neporušenom originálnom obale na adresu predávajúceho doporučenou poistenou zásielkou s popisom závady a kópiou dokladu. Predávajúci má 30 dňovú lehotu na odstránenie závady, výmenu výrobku alebo vrátenie peňazí.

Čl.V. - Odstúpenie od zmluvy (vrátenie výrobku)
V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Všetky zásielky prechádzajú pred odoslaním kontrolou . Prípadné reklamácie radi vyriešime k Vašej spokojnosti osobnou dohodou za účelom nájsť najvhodnejšie riešenie.
V prípade odstúpenia od zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky:
- Výrobok musí byť vrátený v originálnom nepoškodenom stave a obale
- Výrobok nesmie preukazovať známky používania (nosenia)
- Výrobok musí obsahovať všetky identifikačné znaky (visačky) a všetko príslušenstvo
- Zásielka musí obsahovať písomné odstúpenie od zmluvy podpísané kupujúcim a číslo bankového účtu kupujúceho
- Zásielka musí obsahovať originál dokladu o kúpe
Tovar zasielajte doporučene prostredníctvom Slovenskej pošty a poistený, nijako neručíme za stratu alebo poškodenie pri ceste k nám. Pri splnení všetkých vyššie určených podmienok o vrátení tovaru Vám zadarmo pošleme peniaze za tovar späť prevodom na Váš bankový účet.
Splatnosť vrátenej čiastky je 30 dní od doručenia tovaru späť predávajúcemu. Pri nesplnení podmienok o vrátení tovaru nebudeme akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar Vám pošleme späť na Vaše náklady.
Tovar nesmie byť zaslaný späť na dobierku, takto zaslaný tovar nebude z našej strany prijatý.
Predávajúci si vyhrádza právo na zmeny tohoto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné podmienky sú platné do vydania nových obchodných podmienok.
Upozornenie: Náklady za vrátenie tovaru (poštovné a pod.) znáša v plnej výške zákazník.
Výhrada omylov
 
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických, designových alebo iných parametrov výrobkov bez predošlého upozornenia. Napriek našej najlepšej snahe môže dôjsť k omylom pri technických, designových alebo iných parametroch a vyobrazeniach. Za tieto nenesieme žiadnu zodpovednosť. Ceny produktov vo výške 0,00 Eur / 0,00 Sk sú neplatné.

Čl.VI. - Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.eshop.skrine-satniky.sk rešpektuje Vaše súkromie a prehlasuje,že neposkytne Vaše osobné údaje v akejkoľvek podobe tretím stranám, a že sa riadi zákonom č .428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Výnimku vytvára len realizácia samotnej dopravy tovaru, kedy je nutné uviesť základné osobné údaje pre doručenie objednaného tovaru. Osobné údaje, ktoré vyplňujete pri objednávaní slúžia výhradne pre našu internú potrebu a slúžia len k úspešnému vybaveniu Vašej požiadavky.
Registráciou v internetovom obchode www.eshop.skrine-satniky.sk zákazník súhlasí so zhromažďovaním údajov potrebných k nakupovaniu.
Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o výmaz svojich osobných údajov z našej databázy.
Čl.VII.
Používanie materiálov zo stránky
 
Copyright www.eshop.skrine-satniky.sk Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od www.eshop.skrine-satniky.sk, sú zakázané.

V prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy prosím vyplnte a odošlite nám tento formulár.

E-shop - Interdoor © 2021 | Vytvoril R-ART